Skip links

360 Solkraft FAQ

Ekonomi

 

Du har som kund rätt till grön-teknik avdrag beroende på hur mycket skatt du har betalat in under
året och vilka avdrag du har gjort. Högst 50 000 kr per person och år. Avdraget avser material och
arbetskostnader.


1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Nedan finns tre vanliga solcellsanläggningar listade med storleken på anläggningen och
ungefärligt pris före avdrag:
• Mindre villa: 5 kW (ca 25 m2) med ett pris på 110 000 kr
• Vanlig villa: 10 kW (ca 50 m2) med ett pris på 180 000 kr
• Stor villa: 15 kW (ca 75 m2) med ett pris på 250 000 kr
Storleken på solcellsanläggningen har störst påverkan på dess pris. Ju större anläggning, desto
mer kostnadseffektiv, dvs lägre pris per kW, på grund av fasta startkostnader som byggnation av
ställning och transporter. Priserna kan också variera beroende på takets beskaffenhet och
produktval.

Faktorer som påverkar tiden det tar att betala av en solcellsanläggning inkluderar kostnaden för
installationen, besparingar från lägre elräkningar, intäkter från försäljning av överskottsenergi och
underhållskostnader. En ungefärlig kalkyl för en 10 kW solcellsanläggning med en kostnad på 180
000 kr före avdrag kan se ut så här: Med det gröna avdraget på 19,4% reduceras kostnaden till
145 000 kr. En sådan anläggning i ett sydläge kan producera ungefär 9500 kWh per år, vilket leder
till besparingar på ungefär 11 000 kr per år från lägre elkostnader och intäkter från försäljning av
överskottsel. I det här fallet betalar sig solcellerna efter 13 år. Större system har vanligtvis kortare
återbetalningstid.

Teknik och Produktval

Solceller har en livslängd som är vanligtvis över 25 år. Det är viktigt att taket är i god form före
installationen. Det finns montagelösningar för olika taktyper såsom tegel, plåt och papp. Men
vissa tak, som t.ex. känsliga för fukt, kräver extra försiktighet. Montage på eternittak kräver extra
utbildning och skyddsutrustning, och alla solcellsleverantörer kan inte utföra jobbet. För en vanlig
villa är vikten från solpanelerna i allmänhet liten jämfört med takets kapacitet att bära vikt. Om du
är osäker på takets konstruktion, kan det vara bäst att rådfråga en expert.

Solceller har en förväntad livslängd på mer än 25 år, på grund av att de saknar rörliga delar.
Endast växelriktaren, som omvandlar likström från solcellerna till växelström, behöver bytas ut
under denna period. Eftersom tekniken fortfarande är relativt ny så är det svårt att veta den exakta
livslängden för solceller, men många av de första solcellerna som satts upp på 80-talet producerar
fortfarande el.

En solcellsanläggning som följer takets riktning behöver inte, i regel, ha bygglov sedan 1 augusti
2018. Dock finns undantag från de generella riktlinjerna och det är rekommenderat att ta kontakt
med byggnadskontoret i följande fall: integration i taket, vinkling i förhållande till takets lutning,
högt kulturskydd, planbestämmelser i området, eller läge i riksintresse för försvaret.